Currency

User

Information

Nedenstående er en vejledning samt data for CfLs Internet shop.
* Ordrer
* Betaling
* Din konto
* Forsendelse
* Returnering
* Handelsbetingelser
* Personoplysninger
* Fortrolighed
* Copyright
* Firma detaljer

Ordrer


Ny kunde
Ved køb på firmakonto registrerer du dig efter du har valgt varer og du vil efterfølgende få tilsendt login.
Ved kontantkøb med kreditkort registrerer du dig efter du har valgt varer. 

Log ind
Hvis du har har et log in, skal det indtastes inden afgivelse af ordre. Hvis du ikke allerede er kunde se nærmere i afsnittet Ny kunde. Du logger ind ved hjælp af bruger navn og adgangskode. Det er muligt at gennemse vare kataloget uden at være logget ind.

Afgivelse af ordrer
Når de ønskede varer er fundet, placeres de i "Kurv". Se nærmere i næste afsnit "Tilføj varer til indkøbskurv". Udfyld dernæst yderligere information til bestillingen.
Når CfL har modtaget ordren er denne bindende for kunden.

Tilføj varer til indkøbskurv
Varer føjes til indkøbskurven ved at gennemse varekataloget for de ønskede varer eller benytte søge feltet. Klik "Tilføj til kurv" når den ønskede vare er fundet eller klik Enter. Gentag samme procedure for alle de ønskede varer. Det er muligt at se de bestilte varer i indkøbskurven, efter at der er klikket på "Tillføj til kurv".

Indtast modtager adresse
Det er muligt at indtaste en modtager adresse, ved afgivelse af nye ordrer. Denne information sikrer, at ordren bliver leveret til den ønskede adresse.

Forsendelse
Forsendelse af ordrer varetages af GLS og Post Danmark. Derudover kan ordre afhentes på vores adresse i København efter forudgående aftale.

Betalingsform
Efter valg af forsendelsesmåde, skal der tages stilling til hvilken betalingsform, der skal benyttes. Der er mulighed for at vælge imellem forskellige kreditkort eller få tilsendt faktura til virksomheden. Ønsker du at betale med kreditkort, skal der indtastes kreditkort detaljer. For at give vores kunder den størst mulige sikkerhed, bliver den indtastede information krypteret og indtastningssiden er placeret hos betalingsudbyderne.

Godkendelse af ordren
På samme side som betalingsbetingelserne vælges, gives der mulighed for at gennemse og rette i den endelig ordre og detaljerne omkring håndtering og forsendelse vises. Der vil blive sendt en e-mail med bekræftelse af ordren.

Søg efter ordre
Det er muligt at se ordren igen efter godkendelse. For kunder med log in; gå til menuen "Konto" og dernæst til linket "Genfind ordrer via referencenummer" og tast det ordrens referencenummer. For kontant kunder; gå til menuen "Historik" og tast ordrens referencenummer. Referencenummer fremgår af ordrebekræftelsen ved afslutning samt på fremsendt mail.

Ordreafgivelse
Udover bestilling af varer fra denne Online shop, kan bestilling af varer også foretages via vores telefon 70 23 00 22 eller mail: ordre@cfl.dk.
Når CfL har modtaget ordren er denne bindende for kunden.

Betaling


Priser og betalingsbetingelser
CfLs priser fremgår af Online shoppen. Priserne er alene vejledende og kan ændres af CfL uden forudgående varsel. Allerde indgået aftaler om køb af varer, berøres ikke heraf. CfL fremsender faktura for købte varer i umiddelbar tilslutning til varens levering. Med mindre andet er aftalt, er CfL fakturaer, bortset fra kontantkøb,  forfaldne til betaling 14 dage efter fakturadato. Alle ordre tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 75,00. Undtaget her fra er ordre afhentet hos CfL.
Ved for sen betaling opkræves renter i henhold til renteloven.

Kreditkort
Det er muligt at anvende de mest almindelige kreditkort i CfL Online shop og vi behandler kreditkort oplysninger fortroligt. Informationerne går direkte til vores betalingsudbyder (DIBS) der stiller kredit kort indtastnings siden til rådighed. Dette gøres for at sikre fortroligheden imellem os og dig. CfL Online shop gemmer kun de nødvendige oplysninger, som skal bruges for at trække beløbet på din konto. Det vil sige, vi gemmer udelukkende det betalings id, som vi modtager fra PBS (via DIBS). Du kan se en liste over brugbare kreditkort på CfL Online shop.

Din Konto


Find ordrer
Det er muligt at se allerede godkendte ordrer i CfL Online shop.
Er din ordre ikke leveret til tiden, har vi mulighed for at efterlyse den hos fragtfirmaet. Hvis du vil have efterlyst en ordre kontakt os venligst herom på info@cfl.dk eller kontakt os på telefon 70 23 00 22.

Personlige oplysninger
Vi behandler alle oplysninger, vi får med fortrolighed. Vi videresælger aldrig oplysninger, som vi er blevet bekendt med.

Glemt adgangskode
Har du glemt din adgangskode kan du få tilsendt et nyt til den e-mailadresse du har opgivet i forbindelse med oprettelse af dine konto oplysninger. Klik her

Forsendelse


Levering
Alle ordrer bliver primært leveret af fragtfirmaet GLS og afgår som pakkepost. CfL foretager levering på det aftalte leveringstidspunkt. Vi bestræber os på at lagervarer bliver ekspederet samme dag, hvis ordren er afgivet inden kl. 13.00. Levering er foretaget, når varen er overgivet til fragtfirmaet, eller når varen er overgivet til kunden på CfLs adresse. Hvis det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 8 arbejdsdage uden at dette skyldes kundens forhold eller force majeure jf. afsnit "Force majeure", er kunden berettiget til at ophæve købsaftalen jf. afsnit "Ophævelse". Uanset om kunden vælger at ophæve eller fastholde aftalen og evt. kræve erstatning i anledning af forsinkelsen, kan CfLs erstatningsansvar ikke overstige, hvad der følger af afsnit "Ansvarsbegrænsning".

Del leverance
Hvis ikke alle varer i en ordre er på lager vil vi fremsende de tilgængelige varer, og resten eftersendes lige så snart CfL igen har varerne på lager. Der vil i disse tilfælde kun blive faktureret ét ekspeditionsgebyr. Hvis delleverancen ikke ønskes, skal der gøres opmærksom på dette i kommentar feltet på ordren.

Returnering


Returnerings politik
Kunden kan alene returnere varer til CfL, efter forudgående skriftlig aftale og hvis kunden senest 7 arbejdsdage fra leveringstidspunket for egen regning og risiko returnerer varen ubrugt, ubeskadiget og i original og ubeskadiget emballage til CfL. Når kunden returnerer varen i overensstemmelse med ovenstående, udsteder CfL en kreditnota vedrørende den/de returnerede vare.

CfL giver mulighed for 14 dages fortrydelsesret. I disse tilfælde, skal varerne returneres til CfL (se adresse detaljer nederst på siden). Kunden betaler selv fragt omkostninger. Varer som returneres skal være i samme stand som ved modtagelsen og skal desuden være i den originale vare emballage. CfL vil herefter fremsende kreditnota til kunden og i enkelte tilfælde vil der være mulighed for at få refunderet beløbet.

Klager
Eventuelle klager vil blive behandlet så hurtigt som muligt. Hvis vi modtager en klage over varer, vil vi afgøre om varen kan repareres, ombyttes med en ny vare eller om kunden vil blive tilbudt en reduktion i prisen. Hvis der er fejl ved vores produkter, betaler vi for fragten ved returnering.

Pakning og forsendelse
Det er kundens ansvar, at alle varer bliver pakket forsvarligt før returnering.

Handelsbetingelser


Ydelser
CfLs ydelser på Online shoppen består af bøger, elektroniske medier, testprodukter, undervisningsmaterialer, træningsmaterialer mv.

Handelsbetingelser for køb af varer hos CfL
Nærværende handelsbetingelser fastsætter de nærmere vilkår for CfLs salg og levering af varer til en ikke-forbruger/forretningsdrivende. CfLs handelsbetingelser gælder for varer leveret af CfL, med mindre kunden og CfL har indgået anden skriftlig aftale, der udtrykkeligt fraviger disse.
Handelsbetingelserne kan af CfL revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede aftaler om køb af varer berøres dog ikke heraf.

Force majeure
Hvis leveringen forsinkes eller forhindres i mere end 60 arbejdsdagesom følge af force majeure, er begge parter berettigede til at ophæve købsaftalen, og kunden kan ikke rejse et erstatningskrav mod CfL som følger heraf.
Force majeure omfatter, men er ikke begrænsettil, strejker eller andre arbejdsretsligekonflikter, brand, krig, beslaglæggelse, valutarestiktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved, eller forsinkelser af, leverancer fra vanlige underleverandører. Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest og inden for 8 arbejdsdage meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt. Dette er en betingelse for, at den ramte part kan ophæve købsaftalen.

Ejendomsforbehold
Varen forbliver CfLs ejendom, indtil samtlige fakturaer samt eventuelle renter er betalt til CfL.

Fejl og mangler
Kunden skal straks ved varens modtagelse foretage en omhyggelig undersøgelse af denne med henblik på konstatering af evt. mangler.
Kunden skal senest 8 arbejdsdage efter eventuel mangel er opdaget eller burde være opdaget, skriftligt give CfL meddelelse herom samt oplyse, hvori manglen består. CfL er alene ansvarlig for mangler, som kunden har reklameret over inden 6 måneder fra levering af varen.
Såfremt varen er behæftet med mangler, og såfremt kunden reklamere berettiget og rettidigt herom til CfL, ombytter CfL varen. Såfremt varen er fremstillet af en anden end CfL, har kunden kun misligholdelsesbeføjelser over for CfL, hvis CfL har tilsvarende beføjelser over for producenten efter producentens eventuelle bestemmelser om mangler.
Såfremt manglen er væsentlig, kan kunden ophæve købsaftalenjf. afsnit "Ophævelse" og er beretiget til erstatning med de begrænsninger, som fremgår af nærværende handelsbetingelser. Kunden kan ikke rejse andre krav mod CfL i anledning af mangler.
Har kunden reklameret over en mangel, og viser det sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som kan tilskrives CfL, skal kunden erstatte de udgifter, CfL måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger. Ombytning af varer medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode på 6 måneder.

Ophævelse
Såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af købsaftalen, herunder nærværende handelsbetingelser, er den ikke-misligholdende part berettiget til med et rimeligt varselat ophæve aftalen, dersom den misligholdende part ikke inden varslets udløb afhjælper misligholdelsen. Et sådan rimeligt varsel kan ikke være kortere end 8 arbejdsdage.
Levering eller betaling inden for varslet betragtes som afhjælpning af misligholdelsen.

Ansvarsbegrænsning
CfLs erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til betalingen for den/de varer, der begrunder erstatningsansvaret. CfL er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill samt andet indirekte tab mv.

Ophavsret
Varer der er beskyttet af lov om ophavsret kan hverken gøres til genstand for videresalg, videreudlån, offentlig visning, redigering og hel eller delvis kopiering eller mangfoldiggørelse.

Personoplysninger


Behandling af personoplysninger
CfL er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. CfL er, jf. persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunden og andre besøgende på CfLs Online shop. Yderligere henvises til afsnit "Betaling" og "Din Konto".

Ingen personlige oplysninger, der registreres af CfL, bliver på nogettidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelig for tredjemand, bortset fra i det omfang det er nødvendigt for at opfylde parternes aftale, herunder vedvideregivelse af oplysninger til bank, fragtmand m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis.

På Online shoppen anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbskurven og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på kundens PC.

På Online shoppen anvendes endviderecookies til log-statistik. Log-statistik er et system der opsamler anonyme informationer, som kan give et statistik billede af, hvor mange besøgende Online shoppen har haft, fra hvilken hjemmeside den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online annonce kampagner, banner annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke sider der åbnes på Online shoppen, samt fra hvilke sider/undersider Online shoppen forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere Online shoppen og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce kampagner mv.).

Ved køb på Online shoppen udbeder CfL sig kundens navn, adresse, telefonnummer, CVR-nr., e-mail adresse, samt evt. betalingskort nummer, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til betaling af ordren. Informationerne, bortset fra betalingskort oplysninger, transmitteres og lagres i ukrypteret form. Selve "kontrakten" (købeaftalen) lagres hos CfL på en måde, så kunden senere kan logge sig ind og se/ændre status.

Desuden registreres kunden IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes.

Nyhedsbrev
Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos CfL således, at kunden løbende modtager nyheder og anden information fra CfL. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af kunden selv på CfL Online shop.

Indsigt- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger.
Kunden kan kontakte CfL, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreres og behandles om kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager CfL sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købsaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

Markedsføring
Oplysninger om kundens - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af CfL til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre købsoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes.

Lovvalg og tvister
Enhver tvist mellem CfL og kunden er undergivet dansk ret.
Parterne skal søge at løse eventuelle tvister ved forhandling. Løses tvisten ikke senest 14 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat, kan tvisten indbringes for de almindelige danske domstole med Københavns Byret som værneting i 1. instans.

Fortrolighed


Vores garanti
Vi fremsender ikke e-mails med tilbud om produkter, som kunderne ikke har vist interesse for og tilmeldt sig via et nyhedsbrev eller lignende. Alle oplysninger vi får om vore kunder vil blive behandlet fortroligt. CfL kan altid kontaks via alm. post, e-mail eller telefon. Vi vender altid tilbage så hurtigt som det er muligt. Kontakt informationer står nederst på denne side.

Copyright


CfL Center for Ledelse
Alle rettigheder for CfL Online shop tilhører CfL. Alle produkter som er nævnt i Online shoppen, er nævnt med vores producenternes tilladelse. Kopiering eller reproduktion af Online shoppen eller dele heraf er forbudt og beskyttet af international lov og copyrights.

Firma detaljer


CfL Center for Ledelse
Folke Bernadottes Alle 45
2100 København Ø

Marcelisborg Havnevej 22, 2. sal
8000 Århus C

Telefon 70 23 00 22
www.cfl.dk
e-mail: info@cfl.dk
CVR-nr.: 10255112

Åbningstider 
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00Supported Credit Cards